Amsterdam Institute for
Addiction Research
Bruggen bouwen tussen wetenschap en praktijk

Psychische gezondheid en middelengebruik onder statushouders in Utrecht

Achtergrond van het onderzoek
In dit project wordt in een samenwerking tussen Jellinek Preventie, Sinai Centrum en het UMC-Utrecht, de preventieve zorg rond psychische gezondheid en middelengebruik onder statushouders in Utrecht in kaart gebracht en geëvalueerd. Het project wordt gefinancierd door ZonMw Preventie.

De probleemstelling in dit project luidt: Statushouders lopen een verhoogd risico op psychische klachten en overmatig gebruik van verdovende middelen dat mogelijk met elkaar samenhangt. Onder henzelf en intermediairs is onvoldoende kennis, inzicht, en vaardigheden om dit tijdig te kunnen (h)erkennen en indien nodig bespreekbaar te maken en/of toe te leiden naar de juiste zorg.

Deze aanpak zal door middel van het bieden van psycho-educatie aan de doelgroep en deskundigheidsbevordering en beleidsondersteuning aan (semi-)professionals werkzaam met statushouders inzetten op diverse beïnvloedbare persoonlijke- en omgevingsdeterminanten.

Doel van het onderzoek
Het vergroten van kennis en vaardigheden van intermediairs en einddoelgroep ter bevordering van vroegsignalering, het omgaan met beginnende klachten en, indien nodig, een adequate doorverwijzing naar zorg teneinde het terugdringen van psychische klachten en overmatig middelengebruik om zo te werken aan een verbeterde psychische gezondheid en bij te dragen aan verhoogde kwaliteit van leven van de einddoelgroep.

De einddoelgroep in dit project is ‘statushouders in Utrecht’. De intermediaire doelgroep in dit project bestaat uit ‘intermediairs en semi-professionals werkzaam met statushouders in Utrecht op het gebied van hulpverlening, zorg, wonen, welzijn, psychische en overige ondersteuning’.

De Methodiek
Onderdeel van de aanpak is een effectevaluatie. De effectevaluatie zal uitgevoerd worden door het Julius Centrum van het UMC-Utrecht in samenwerking met Jellinek en is gericht op het onderzoeken van het effect van de verschillende deelactiviteiten binnen het project. Er zal onderzocht worden in hoeverre deze activiteiten hun doelen bereiken en ze de determinanten van gedrag beïnvloeden. De evaluatie zal in mindere mate gericht zijn op de winst op ervaren gezondheid, wat het ultieme doel is van dit project. De reden hiervoor is dat het project zich in praktische zin voornamelijk richt op kennis en risicoperceptie, eigen effectiviteit en vaardigheden, signalering en verwijzing naar benodigd zorgaanbod. Qua methode zullen we vooral gebruik maken van kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw, terug te vinden onder projectnummer 636602004.

Tamara de Bruijn

Preventiemedewerker, Scientist Practicioner

Elske van Putten

Preventiemedewerker III

Prof. Dr. Anneke Goudriaan

Hoogleraar

Samenwerkingspartners

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 AIAR - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Jellinek Arkin